Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘Kanun’ uyarınca, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ‘Politika’ ile veri sorumlusu sıfatıyla https://new.daktilo1984.com/ ‘Daktilo 1984’ tarafından, kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına, silinmesine, yok edilmesine, anonim hâle getirilmesine, aktarılmasına, veri sahibinin aydınlatılmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2.TANIMLAR

a) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişiyi,
b) Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
c) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
d) Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
e) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

3. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

a) Veri Sahipleri: Daktilo 1984 internet sitesine abone, e-bülten listesine kayıt olan Daktilo 1984 çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir.
b) Kişisel Veri İşleme Amaçları: Kişisel verileriniz, elektronik bülten göndermek, gerçekleştireceğimiz proje, eğitim ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve duyuru yapmak, internet sitemizi ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verilerde ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.
c) İşlenen Kişisel Veriler:
Kimlik Bilgisi :İsim, soyisim
İletişim Bilgisi :E-posta adresi
d) Çerezler :Ziyaretçilerimizin internet sitemizi etkili ve daha kolay kullanılabilmesi için internet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgi için Çerez Aydınlatma Metnini okuyunuz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

a) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler: Daktilo 1984 tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan aşağıdaki kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur.
• Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi;
• Kişisel verilerin doğru ve güncel olması;
• Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi;
• Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması;
• Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması;

b) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar: Daktilo 1984 tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan aşağıdaki kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir.
• Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması,
• Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
• Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
• Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması,
• Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Daktilo 1984, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verilerinizi yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.
• Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı: Elde edilen kişisel veriler, yukarıda aktarılan işlenme amaçları doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemleri alınarak işbirliği halinde düzenlenecek eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması halinde iş ortaklarımız ile talep halinde resmî kurumlara aktarılabilir.
• Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı: Elde edilen kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesine göre yurtdışında bulunan çözüm ortaklarına, sunucu (hosting) hizmeti alınması kapsamında hosting firmalarına ve diğer hizmet sağlayıcılara, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı gözetilerek ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde aktarılabilir.

6) VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’una ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@daktilo1984.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Daktilo 1984 yukarıda belirtilen taleplere ilişkin, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını e-posta aracılığıyla veri sahiplerine bildirecektir.

7) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Daktilo 1984 tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması için,
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

8) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler, resen veya veri sahibinin talebi üzerine Daktilo 1984 tarafından silinir veya anonim hâle getirilir.

İş bu politika 01/01/2022 tarihinde yayımlanmıştır. Daktilo 1984 yasal düzenlemelere paralel olarak belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yayımlanma tarihi güncellenecektir.