Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla https://new.daktilo1984.com ‘Daktilo 1984’ tarafından hazırlanmıştır.
Daktilo 1984 tarafından toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve diğer hususlara aşağıda yer verilmektedir.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ:

İnternet sitemizdeki ilgili bölümü doldurarak sitemize ücretsiz abone ve/veya e-bülten listesine kayıt olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz kaydedilmektedir. Kaydedilen kişisel verileriniz, Daktilo 1984 tarafından fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kimlik Verisi : İsim, soyisim
İletişim Verisi : E-posta adresi

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI:

Kişisel verileriniz, elektronik bülten göndermek, gerçekleştireceğimiz proje, eğitim ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve duyuru yapmak, internet sitemizi ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verilerde ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ:

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• Kişisel verilerin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Toplanan kişisel veriler, yukarıda aktarılan işlenme amaçları doğrultusunda ve belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemleri alınarak işbirliği halinde düzenlenecek eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması halinde iş ortaklarımıza ve talep halinde resmî kurumlara aktarılabilir. Ayrıca Kanun’un 9. maddesine göre yurtdışında bulunan çözüm ortaklarına, sunuculara ve diğer hizmet sağlayıcılara, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı gözetilerek ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde aktarılabilir. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için ilgili mevzuata uygun olarak paylaşılabilecek olup ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma haklarının bulunmadığını belirtiriz.

5. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ:

Veri sahibi olarak KVK Kanununun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU:

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ve aydınlatma metniyle ilgili sorularınız için bizimle info@daktilo1984.com e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.
Veri sorumlusu başvuruda yer alan taleplere, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve yanıtını veri sahibine e-posta ile bildirir.
Yukarıda belirtilen süreç takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.